eh cndhL cns, VbdŚ eh jh , myJ jh eh. - $ mid
DownLoad Tamil Fonts


$ muɪj

 

 

$ mid nahf rhjd
    

     j Ys xbthU tD bjt midƋxU gF vgJ thjt. jdJ bkik iyia brwiltjfhfnt xbthU tD mPhd cHW CLU Knd bfhoUwJ. iwbt˥gho fUahf UJ bratjfhfnt mJ KidJsJ.

     ugr fG midJ ffis elJtJ iwtnd; mt midF nd UJ bfhL jdJ rƋ _y brayhWwh. ugr midƋ thyhf bra iwt ќjs nahfkhiadh jid kiwJ bfhL tŋ mffhu thyhf cyf thifia elJwh.


     nahf rhjidY Tl iwtnd rhjfdhf rhjidahf Uwh; mtDila rna jdJ xahY, MwyhY, mthY, czthY, ctifahY rhjfŋ Mjhu brayhWwh. rhjfŋ Mjhu ʥ ky gFtK clhd wF jdJ brfisbayh mtD bghʪJ mtdJ nahf rhjidia gaDsjhf brwh. Mdh rhjf jdJ rhjhuz ќ a UF tiu mtdJ brhj Ka ciH f mtakhf UwJ...


     rkgzK jidaˡF xgil nknkY KndWifƚ bjtrjh rhjidia elJwJ vgij jdJ U KGtij mj r utij rhjf czUth. iwa KGikia Rjuij mjr jD iyehLtij mt czUth. rhjfŋ brhj KaƋ lij iwahw VW bfhL brayhw bjhlaJnk nahfrhjid miuthf Kndw bjhlF.

    Mt, wf¥, rkgz - it _Wnk rhjfl nfhugLwJ. it _W eF iwntwglh kwitbayh midƋ mUsh jhkhfnt tU. mnghJ mid cD brayhWtij na czUth. j _wD rkgz vgJ f Ka. rkgz brnghJ mirf Koahj eif Uf ntoaJ mta; Lf tUfh mnghJ bghWik fhjY f mta. Mt Ujhjh eif RthrK UF vW vj a ilahJ. jnkhFz fhuzkhf Mtnk yhUF nghJ Tl eif bghWik cWahUf Ko. Mt cslUFnghJ eif bghWik ifɣL nghFkhƋ rhjf j RaKabahiwna ehLwh vW mj. mnghJ mt, X, X! v Mtbkyh nghɣlnj! vdF c VJ? v Mtnk nghɣl wF mid vd bra Ko? vW yg bjhlFth. mjF khwhf, mjdhbyd? Mt Ug tU; mid vnghJ vndhL jh Ugh, eh czuhɣlhY Tl mt vndhLjh Ugh. Ul jUzf˚ mid vid ifg miHJ bry jtwkhlh vW idf ntL. mJ jh rahd kdghik.

     cikahd rkgz jh, $ midƋ Ufuf˚ jid rW jċ, viknahL, Lgl iyƚ xgilJ LtJ jh mkd nahf bt bgWtjfhd xnu t. xU nahahtnjh, rahahtnjh myJ jgahtnjh nf ekJ nehfky. cUkhwkiltJ jh j lJ nehf. mj cUkhw cDila Mwiy l gklF Wthj nguhwyhjh fG; bjt midƋ Ufuf˚ jh xU FHijahf Ugij cikahfnt czjh jh j nahf aila Ko.


Children's Corner
All extracts and quotations from the written works of Sri Aurobindo and the Mother and the Photographs of
the Mother and Sri Aurobindo are copyright Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry -605002 India.